OM KONTAKT BANDET

ORG.NR: 559014-6089

COPYRIGHT @ 2015 KONTAKT BANDET AB Webbmaster: Design Sverige

OM OSS

 

 

 

På Kontakt Bandet arbetar vi ständigt med att tillgodose den barnet/ungdomens specifika behov och utifrån det arbeta för att ge personligt stöd och service utformad efter de behov som efterfrågas.

När en insats rör ett barn är vi på Kontakt Bandet medveta om de speciella behov barn har till skillnad från vuxna.

Våra medarbetare arbetar ständigt med kompetensutveckling kring arbetete med barn för att ge bästa kvalité i den assistans som efterfrågas och erbjuds.

 

I enlighet med 1 kap. 2 § SoL, arbetar vi utifrån att vid varje åtgärd som rör barn, skall barnets bästa beaktas.

Ett beslut om en begärd insats, utgår alltid från vad som är bäst för barnet i den specifika situationen.

Detta innebär att i alla överväganden som leder fram till ett beslut, ligger barnperspektivet till grund.

Barnperspektivet genomsyras i den hela genomförandeplanen och den omsorg som skall ges.

 

Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör honom/henne. Det är viktigt att barn blir lyssnade på. På Kontakt Bandet respekterar, lyssnar och tar vi till oss av barnens åsikter.

Det finns många orsaker till att barn inte uttrycker sina synpunkter – blyghet, dåliga erfarenheter, med mera.

För att barn ska kunna uttrycka sig öppet måste de vuxna stötta barnen i att säga vad de tycker.

Tid är en viktig faktor vid kommunikation och i de insatser som ska ges.

Medarbetare på Kontakt Bandet satsar den tid som är nödvändig för att tillgodose behoven.

 

Vi vill bidra till ett bättre liv för placerade barn!

ADRESS:

Kontakt Bandet AB

Box 26024

750 26 Uppsala

 

Telefon: 070-794 83 07

E-post: info@kontaktbandet.se